Substance Details

CAS Registry Number: 3864-99-1

CA Index Name: Phenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-


Synonyms:
 • 2-(2'-Hydroxy-3', 5'-di-t-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole
 • 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole
 • 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole
 • 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole
 • 2-(3',5'-Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole
 • 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole
 • 2-(3',5'-Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole
 • 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole
 • 2-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol
 • 2,4-di-terc-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenol
 • 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol
 • 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)phenol
 • 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol
 • 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol
 • 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl)phenol
 • 5-Chloro-2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole
 • 5-Chloro-2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)benzotriazole
 • 5-Chloro-2-(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole
 • 5-Chloro-2-(3',5'-di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole
 • 5-Chloro-2-(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole
 • ADK Stab LA 34
 • BENZOTRIAZOLE, 2(2'-HYDROXY-3',5'-DI-T- BUTYL-PHENYL)-5-CHLORO-
 • Cyasorb UV 5357
 • Eversorb 75
 • Hisorp 327
 • Kemisorb 72
 • LA 34
 • Lowilite 27
 • Mark LA 34
 • Phenol, 2-(5-chloro-2H-benxotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-
 • PHENOL, 2-(5-CHLORO-2H-BENZO-TRIAZOL-2-YL)-4,6- BIS (1,1-DIMETHYLETHYL)-
 • Phenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-
 • Phenol, 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-
 • Seesorb 702
 • Tinuvin 327
 • TNV 327
 • UV 2
 • UV 2 (UV stabilizer)
 • UV 327
 • UV-Chek AM 607
 • Viosorb 580


Chemical Structure:

3864-99-1:Phenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-

(disclaimer)

Copyright © 2020 American Chemical Society All Rights Reserved