Substance Details

CAS Registry Number: 50679-08-8

CA Index Name: 1-Piperidinebutanol, α-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-


Synonyms:
 • (.+-.)-Terfenadine
 • 1-Piperidinebutanol, α-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-
 • Allerplus
 • Cyater
 • dl-Terfenadine
 • Histadin
 • MDL 9918
 • Nebralin
 • NSC 665802
 • Racemic terfenadine
 • Seldane
 • Teldane
 • Teldanex
 • Terdin
 • Terfenadin
 • terfenadina
 • terfenadine
 • Terfex
 • Ternadin
 • Triludan
 • α-(p-tert-Butylphenyl)-4-(α-hydroxy-α-phenylbenzyl)-1-piperidinebutanol
 • α-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinebutanol


Chemical Structure:

50679-08-8:1-Piperidinebutanol, α-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-

Wikipedia Link

(disclaimer)

Copyright © 2019 American Chemical Society All Rights Reserved